Tervetuloa Kuusamon ETRA ry yhdistyksen sivuille.

Kuusamon ETRA ry on voittoa tuottamaton yleishyödyllistä työtä tukeva kristillinen yhdistys.
Kuusamon ETRA ry on perustettu tukemaan terveitä elämäntapoja ja toimii ihmisten parhaaksi Kuusamossa.

Yhdistyksen säännöt

§1 Yhdistyksen nimi: Kuusamon ETRA ry.
Yhdistys on terveyskasvatustyötä suorittava raittiusjärjestö, joka kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen ETRA-liitto ry:een. Yhdistyksen kotipaikka on Kuusamon kaupunki ja virallinen kieli suomi.

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on kristilliseen elämänkatsomukseen soveltuvin tavoin edistää terveys- ja raittiuskasvatusta välittämällä terveitä elämäntapoja ja raittiutta koskevaa tietoa ja käytäntöjä.Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä valistus- ja koulutustilaisuuksia, kokouksia ja juhlia, levittämällä kirjallisuutta sekä muilla vastaavilla tavoilla. Se voi välittää luomu- ja terveysalan tuotteita voittoa tuottamatta jäsenilleen.

§3 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät yhdistyksen periaatteita kannattavat, alkoholijuomien ja muiden päihteiden käytöstä pidättyvät 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka yhdistyksen johtokunta hyväksyy. Jäsen, joka varoituksesta huolimatta rikkoo jäsenyysvaatimuksia vastaan, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

§4 Yhdistys on toimintansa rahoittamiseksi oikeutettu kantamaan jäseniltään vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun, vastaanottamaan lahjoituksia ja avustuksia sekä asianomaisella luvalla toimeenpanemaan varojen keräyksiä. Se voi myös ylläpitää kasvisruokalaa yhdessä liikepaikassa.

§5 Yhdistyksen hallituksena toimii vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kaksi muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Sihteerin ja rahastonhoitajan tehtävät voidaan tarpeen vaatiessa antaa samalle henkilölle. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

§6 Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään tammi-helmikuussa, käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen toimihenkilöt ja pöytäkirjan tarkastajat sekä todetaan kokouksen laillisuus.
  2. Käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastajien lausuntoineen ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
  3. Hyväksytään toimintasuunnitelma.
  4. Hyväksytään talousarvio
  5. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
  6. Valitaan puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet.
  7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
  8. Käsitellään muut johtokunnan vuosikokoukselle esittämät asiat.

Jäsenten, jotka haluavat esittää yhdistyksen vuosikokoukselle käsiteltäväksi jonkin asian, tulee jättää esityksensä johtokunnalle kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta.

§7 Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on saatettava jäsenten tietoon viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta joko kirjeellisesti tai ilmoittamalla jossakin vuosikokouksen määräämässä paikkakunnalla leviävässä sanoma- tai aikakauslehdessä.  Ylimääräinen kokous kutsutaan samalla tavoin viimeistään viikkoa ennen kokousta.

§8 Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on tammikuun kuluessa jätettävä tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.

§9 Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

§10 Yhdistyksen sääntöjen muutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta vaaditaan vuosikokouksessa vähintään kolme neljäsosaa päätöksentekoon osallistuneiden äänistä.Sääntöjen muutokseen vaaditaan lisäksi ETRA-liitto ry:n hallituksen hyväksyminen. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan ETRA-liitto ry:lle käytettäväksi sen toiminnan edistämiseen.